Menu Zamknij

Tag: So Slow

So Slow – Nomads

Pierwsza pły­ta So Slow „Dharavi” uka­za­ła się bli­sko dwa lata temu. Teraz muzy­cy kwin­te­tu zazna­cza­ją, że ten album jest poże­gna­niem z woka­li­stą Łukaszem Jędrzejczakiem. Rozumiem róż­ni­ce w podej­ściu do mate­rii dźwię­ko­wej, ale żału­ję. Nie tyl­ko głos, ale też syn­te­za­to­ry Jędrzejczaka sta­no­wią waż­ną war­stwę ich muzyki.