Menu Zamknij

Tag: Something Like Elvis

Tropy – Eight Pieces

Wspólna pły­ta dwóch muzy­ków z bar­dzo waż­ne­go dla pol­skiej sce­ny nie­za­leż­nej Something Like Elvis. W latach 90. ten wyro­sły z nur­tu noise­’o­we­go, post­hard­co­re­’o­we­go kwin­tet gości w tramp­kach miał nie­sły­cha­ną ener­gię, zmysł do inno­wa­cji i świet­ne piosenki.

3moonboys – Skakankan

Przedmiotem tego krót­kie­go tek­stu jest pły­ta scho­wa­na w czymś przy­po­mi­na­ją­cym skra­wek piz­zy albo ostrze­gaw­czy znak dro­go­wy. Da się uło­żyć m.in. w pira­mi­dę, niczym czas Majów, któ­ry tydzień temu się odwró­cił. Kompakt w środ­ku okrągły.

Przyzwoitość – Być bezużytecznym

Jednoosobowy zespół muzycz­ny” Przyzwoitość skła­da się z Dariusza Dudzińskiego, któ­ry uży­wa wła­sne­go gło­su, gita­ry i elek­tro­nicz­nych ryt­mów. Wisienką na tor­cie są sur­re­ali­stycz­ne tek­sty pio­se­nek. A czy wzbu­dzą one zdro­wy śmiech, czy panicz­ny strach, to już zale­ży od poszcze­gól­ne­go słuchacza.

Wyjściowe ubranie (Polska 2000–2009)

Zjawiska nie­ty­po­we, któ­re zyska­ły jakiś odzew poza Polską, też się zda­rza­ły. Dwa z nich są z gatun­ku obli­gów, któ­re trze­ba na takiej liście umie­ścić, żeby spra­wie­dli­wo­ści dzie­jo­wej zadość­uczy­nić. Jedno dorzu­cam od sie­bie – z każ­dym z tej trój­ki trud­no cokol­wiek porównać.