Menu Zamknij

Tag: Sonar

Sonar – Torino

Nietypowy w muzy­ce elek­tro­nicz­nej skład: kie­ru­je nim pro­du­cent Łukasz Stachurko (współ­twór­ca pro­jek­tu Rysy), na per­ku­sji gra Rafał Dutkiewicz, na kla­wi­szach Artur Bogusławski, a śpie­wa Lena Osińska.

Sonar – Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu Warszawa-Śródmieście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wydru­ki tek­stów. Za muzycz­ną kla­sę Sonara odpo­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łukasz Stachurko (tak­że Rysy).