Menu Zamknij

Tag: Sony Music

Manic Street Preachers – Rewind The Film

Lewicowi bojow­ni­cy już w otwie­ra­ją­cym pły­tę „The Sullen Welsh Heart” śpie­wa­ją: „time to move on”. Poprzedni album był niby „ostat­nią pró­bą poro­zu­mie­nia się z masa­mi”, teraz peł­nym gło­sem mówią: coś się zmie­ni­ło. W naj­now­szych pio­sen­kach nie ma daw­nej wście­kło­ści – a muzy­ka Manics bar­dzo na tym zyskała!

Lilly Hates Roses – Something To Happen

Dwoje mło­dych ludzi gra aku­stycz­ne pio­sen­ki. Jak to się sta­ło, że debiu­tu­ją w bar­wach wiel­kie­go kon­cer­nu? Kasia Golomska (l. 18, z Torunia) i Kamil Durski (l. 23, z Poznania) wygra­li kon­kurs talen­tów, zebra­li pochwa­ły od Marii Peszek, Piotra Roguckiego z Comy i dzien­ni­ka­rzy – i w nagro­dę dosta­li moż­li­wość wyda­nia płyty.

Daft Punk – Random Access Memories

Dwaj Francuzi oku­ta­ni w gustow­ne heł­my robo­tów skła­da­ją hołd retro elek­tro­ni­ce, zara­zem patrząc w przy­szłość muzy­ki – nie godzą się na to, by auto­ma­ty nie tyl­ko ukła­da­ły radio­we play­li­sty, ale też na zawo­ła­nie two­rzy­ły pio­sen­ki takie, jakich ludzie będą aku­rat potrze­bo­wać. Zniekształcają ludz­ki głos z wiel­ką czułością.