Menu Zamknij

Tag: SP Records

Kult – Spokojnie

4 czerw­ca, rok 2016. Starzy idą świę­to­wać wol­ność z KOD-em, mi nie po dro­dze. Nie jestem pewien, czy pró­bu­ję dopi­sać się do gro­na wiecz­nie mło­dych, czy to moje lewac­two, brak sym­pa­tii do tłu­mów albo do wykrzy­ki­wa­nia suk­ce­su i wol­no­ści w naro­do­wej for­mie. Przemęczony pra­cą ponad siły nie uwa­żam tego za suk­ces i prze­jaw wolności.

Sen Zu – Lunapark

Lubię takie zagad­ki: wydaw­ca pisze o 12 utwo­rach, a na mojej pły­cie tyl­ko 11. Wybija się sin­glo­we, otwie­ra­ją­ce „Efektywnie” – koja­rzy się z Rammsteinem, tyl­ko że bar­dziej sen­sow­nym. Gitarowe rif­fy są ide­al­nie sto­pio­ne z sam­pla­mi. Dalej jest już bar­dziej tra­dy­cyj­nie, gita­ro­wo i moc­no, jak to w SP Records.