Menu Zamknij

Tag: Stajnia Sobieski

Rycerzyki – Rycerzyki

Nowy zespół z kra­kow­skiej Stajni Sobieski (gita­ro­we Die Flöte, sur­froc­ko­wy Kaseciarz, wykwint­ny popo­wy Armando Suzette). Rycerzyki są naj­bar­dziej przy­stęp­ne w tym gro­nie. Niezależny etos nie kłó­ci się tu z wyda­niem kolo­ro­wym jak pop z lat 80. i 90., pięk­na jest nawet koper­ta z papie­ru, w któ­rej scho­wa­na jest pły­ta – zapro­jek­to­wa­ła ją Agnieszka Grzegorczyk.

Die Flöte – Pizza

Debiutujący pły­tą „Pizza” sek­stet Die Flöte śpie­wa po angiel­sku pio­sen­ki żyw­cem wyję­te z naj­lep­szych lat ame­ry­kań­skiej gita­ro­wej alter­na­ty­wy. Ich muzy­ka moc­no róż­ni się od dobrze przyj­mo­wa­ne­go w Polsce brud­ne­go roc­ka w sty­lu Kaseciarza czy Wild Books.