Menu Zamknij

Tag: Stara Rzeka

Kapital – Chaos To Chaos

Rok po pły­to­wym debiu­cie duet Rafał Iwański – Kuba Ziołek (gra­ją­cych razem w Innercity Ensemble i Alameda 5) zaczy­na album od mot­ta z Lema, któ­ry opi­sy­wał „Kap-Eh-Thaal”, bóstwo „ostat­niej z pre­cha­otyc­kich reli­gii”, w któ­rej „pier­wia­stek meta­fi­zycz­ny wcie­lił się nie­ja­ko w świat mate­rial­ny, ziemski”.

Stara Rzeka – Stara Rzeka

Półtora roku temu debiu­tanc­ka pły­ta i kase­ta odbi­ła się sze­ro­kim echem w Polsce i na świe­cie. Teraz sto­ją­cy za tym pro­jek­tem Kuba Ziołek przy­go­to­wał dzie­się­cio­mi­nu­to­we­go sin­gla, któ­ry nie ustę­pu­je tam­te­mu albu­mo­wi, choć znacz­nie się od nie­go różni.