Menu Zamknij

Tag: Stardust Memories

Stardust Memories – Tension

Siłą prze­wod­nią war­szaw­skie­go zespo­łu są woka­list­ka Magdalena Nowakowska oraz gita­rzy­sta i kla­wi­szo­wiec Maciek Bąk, zara­zem pro­du­cent mate­ria­łu. Oprócz nich w skła­dzie są m.in. skrzy­pacz­ka i man­do­li­ni­sta. Wśród swych zain­te­re­so­wań arty­ści wymie­nia­ją folk, blu­es, psy­cho­de­lię i alter­na­ty­wę, wła­sną ich mie­szan­kę nazy­wa­jąc dark country.