Menu Zamknij

Tag: Sub Pop

Fruit Bats – Tripper

Ta pły­ta zosta­ła chy­ba nagra­na dla Jeffa Lynne’a z Electric Light Orchestra. Lynne chciał zastą­pić Johna Lennona w przy­pad­ku reak­ty­wa­cji The Beatles w latach 80. i 90. (co za pomysł!), i współ­pra­co­wał z każ­dym z pozo­sta­łej trój­ki. Fruit Bats tak jak on chęt­nie nawią­zu­ją do tego, co robił Lennon pod koniec Beatlesów i póź­niej bez nich.

Mogwai – Rave Tapes

W koń­cu lat 90. Szkoci ucho­dzi­li za odtrut­kę na zde­ge­ne­ro­wa­ny już wte­dy brit­pop. Od co naj­mniej deka­dy sły­chać z kolei, że skoń­czy­li się na pierw­szej, naj­póź­niej dru­giej pły­cie. No bo co moż­na wymy­ślić w ich gatunku?

Low – The Invisible Way

W latach 90. uro­dzi­ło się mało rze­czy rów­nie pięk­nych jak Low. Zgodzi się z tym każ­dy, kto ma w cre­do „Viva zwei chan­ged my life”. Mormońskie mał­żeń­stwo Mimi Parker – Alan Sparhawk pocho­dzi z Minnesoty, sta­nu o opi­nii naj­nud­niej­sze­go i naj­smut­niej­sze­go. Ich niby nud­na i smut­na muzy­ka jest w isto­cie pogod­na i frapująca.

Pissed Jeans – Honeys

Muzyka gita­ro­wa nie­za­leż­nie od dzia­łań inno­wa­to­rów i roz­wo­ju licz­nych muta­cji co jakiś czas wra­ca do punk­tu zero. Tam jest garaż, w nim paru marud­nych gości, któ­rzy nie mają nic do stra­ce­nia, ale mają gita­ry (w kra­jach pierw­sze­go świa­ta nad wyraz tanie).