Menu Zamknij

Tag: Sunn O)))

Sunn O))) – Kannon

Czego świat potrze­bu­je w świą­tecz­nej pani­ce zaku­po­wej? Trzech nowych utwo­rów i 33 minut muzy­ki zakap­tu­rzo­nych kró­lów mro­ku i gita­ro­wych sprzę­żeń oraz dro­nów z Sunn O))). W zeszłym roku na „Soused” stwo­rzy­li wyma­rzo­ne tło dla piań Scotta Walkera, z Ulverem nagra­li bar­dziej ambien­to­we „Terrestrials”.