Menu Zamknij

Tag: Szkocja

King Creosote – From Scotland With Love

Śpiewa jak mazgaj, ale pie­kiel­nie zdol­ny. Nowa pły­ta King Creosote’a powsta­wa­ła rów­no­le­gle z fil­mem zło­żo­nym z archi­wal­nych mate­ria­łów o Szkocji, któ­ry uświet­nił Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej na prze­ło­mie lip­ca i sierp­nia w Glasgow. Już we wrze­śniu Szkoci w refe­ren­dum zde­cy­du­ją o pozo­sta­niu lub nie czę­ścią Zjednoczonego Królestwa.