Menu Zamknij

Tag: Teielte

Teielte – All Things

Ponad rok po epce „Crystalline” jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich pro­du­cen­tów z pogra­ni­cza elek­tro­ni­ki i hip-hopu ma nowe dziec­ko – tym razem bli­sko pół­go­dzin­ny album. Brzmienia Teielte nie da się pomy­lić z nikim innym, a u jego pod­sta­wy są nie­spiesz­ne, ale moc­ne i w cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób uty­ka­ją­ce rytmy.