Menu Zamknij

Tag: Test Prints

Guiding Lights – New Ways To Feel Bad

Trio Guiding Lights ukła­da szyb­kie gita­ro­we pio­sen­ki, któ­re łatwo wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy anti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, ponie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go zespo­łu) i tak wszyst­ko pój­dzie źle, bo od począt­ku nie było szans, a poza tym świat się kończy.