Menu Zamknij

Tag: The Band Of Endless Noise

The Band Of Endless Noise – The Blue Nun

Mocny powrót. The Band Of Endless Noise to rytm. Duży skład może suge­ro­wać Bóg wie jaką ścia­nę dźwię­ku, oni jed­nak – tak jak na poprzed­niej pły­cie „Riders On The Bikes” (2005) – cenią prze­strzeń. W dźwię­kach szy­ku­ją miej­sce do spo­tka­nia, spo­koj­ni, cza­sem aż za bar­dzo wcią­ga­ją się w swo­je motywy.

3moonboys – Skakankan

Przedmiotem tego krót­kie­go tek­stu jest pły­ta scho­wa­na w czymś przy­po­mi­na­ją­cym skra­wek piz­zy albo ostrze­gaw­czy znak dro­go­wy. Da się uło­żyć m.in. w pira­mi­dę, niczym czas Majów, któ­ry tydzień temu się odwró­cił. Kompakt w środ­ku okrągły.