Menu Zamknij

Tag: The xx

The xx – I See You

I See You” zapo­wia­da­no jako naj­więk­sze wyda­rze­nie muzycz­ne począt­ku roku 2017. Płyta powsta­wa­ła, jak na wyda­rze­nie przy­sta­ło, przez gru­bo ponad dwa lata w USA, Islandii i w Londynie, rodzin­nym mie­ście grupy. 

Jamie xx – In Colour

Anglosasi poczu­li krew i sypią naj­wyż­szy­mi oce­na­mi – histo­ria jak z Oscarem, któ­re­go twór­cy fil­mo­wi dali „Birdmanowi”, fil­mo­wi o twór­cach. Oto debiu­tu­je facet odpo­wie­dzial­ny za pro­duk­cję i rytm w naj­cen­niej­szym zespo­le ostat­niej dekady.