Menu Zamknij

Tag: Thin Man

Ryby – Kenia

Zanim Grzegorz Uzdański zyskał sła­wę i sym­pa­tię sze­ro­kich rzesz jako autor inter­ne­to­wych „nowych wier­szy zna­nych poetów”, śpie­wał w zespo­le Przepraszam. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny głos, spo­sób śpie­wa­nia, tema­ty muszą się koja­rzyć z Przepraszam, ale jest też spo­ro nowości.

Hoszpital – Horor

Coś dla miło­śni­ków pol­skiej sce­ny gita­ro­wej: otóż są na niej jesz­cze zespo­ły umie­ją­ce ukła­dać dobre pio­sen­ki. Rok po debiu­cie poznań­skie trio Hoszpital nagra­ło album dopra­co­wa­ny i skon­den­so­wa­ny (pro­du­ko­wał Paweł Cieślak). Gitara cho­dzi ślicz­nie, pio­sen­ki prze­świe­tla słoń­ce i wiatr.

Łagodna Pianka – Prawie-science fiction

Ten zespół mie­wał pro­blem z wize­run­kiem. Aż za bar­dzo był – zgod­nie z nazwą – łagod­ny. Okładka i tytuł debiu­tanc­kiej pły­ty „Najmniejsze prze­bo­je” sprzed dwóch lat pogłę­bia­ły wra­że­nie wywo­ła­ne chło­pię­cą bar­wą gło­su woka­li­sty i gita­rzy­sty Piotra Jabłońskiego. Drugi album powi­nien więc prze­su­nąć akcen­ty tak, żeby to odczu­cie dzie­cię­co­ści odsu­nąć na dru­gi albo i trze­ci plan.

Kobiety – Podarte sukienki

Piąty album Kobiet spra­wia, że ma się ocho­tę zapa­rzyć kawy i włą­czyć tele­wi­zor. Muzycy trój­miej­skiej gru­py sami poda­ją ten trop. Klawisze, bas, rytm per­ku­sji, nawet zagryw­ki gita­ry w prze­bo­jo­wym „Wielkim wybu­chu” – do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją Blur z „Coffee and TV”. W tek­ście zja­wia­ją się śmie­cia­rze z tek­stów Damona Albarna, kawa zresz­tą też.

Organizm – Plaża Babel

Trzecia rzecz jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych zespo­łów pol­skie­go alter­na­tyw­ne­go roc­ka. Trio Organizm gra obok mód, ma wyostrzo­ne, dopiesz­czo­ne brzmie­nie – chłod­ne i teraz moc­no elek­tro­nicz­ne – i cięż­kie tema­ty w tekstach.