Menu Zamknij

Tag: Thin Man

Drekoty – Nowe konstelacje

Jedno z obja­wień ostat­nich lat – żeń­ski skład Drekoty pod wodzą per­ku­sist­ki i pia­nist­ki Oli Rzepki – ocze­ki­wa­nie na dru­gi po „Persentynie” autor­ski album umi­la epką z utwo­ra­mi Grzegorza Ciechowskiego. Trzy z pię­ciu pio­se­nek zare­je­stro­wa­no na kon­cer­cie pamię­ci lide­ra Republiki w 2013 roku.

Hoszpital – Weszoło

Debiut, jakich zawsze mało – mło­dy i mądry zespół szu­ka sobie miej­sca w świe­cie pop roc­ka. Wszyscy rzu­ci­li się grać elek­tro­ni­kę, a Hoszpital sta­wia na utwo­ry łagod­ne, ale gita­ro­we. Tu i ówdzie pozna­nia­cy dokła­da­ją kla­wi­sze, co jesz­cze osła­dza brzmie­nie, a na wierz­chu jest koją­cy głos wokalisty.

Bye Bye Butterfly – Do Come By

Ola Bilińska bły­snę­ła kil­ka mie­się­cy temu kapi­tal­nym albu­mem „Berjozkele” z koły­san­ka­mi w jidysz. Tym bar­dziej war­to posłu­chać Bye Bye Butterfly, gdzie woka­li­st­ce – tro­chę retro, tro­chę etno, cza­sem popo­wej – towa­rzy­szy kla­wi­szo­wiec Daniel Pigoński.

Igor Spolski & The Dudes – Wakacje z Hindusami

Warszawa tak dale­ko, że po policz­kach pły­ną sło­ne kro­ple żołąd­ko­wej gorz­kiej” – to naj­waż­niej­sze sło­wa na nowej pły­cie Igora Spolskiego. Związany daw­niej z zespo­łem Płyny woka­li­sta i gita­rzy­sta (man­do­li­ni­sta, uku­le­li­sta...) kil­ka lat temu wybrał się na trzy mie­sią­ce do Nepalu, żeby nagrać album z lokal­ny­mi muzykami.

Maki i Chłopaki – Dni Mrozów

W nazwie są nie kwia­ty, tyl­ko prze­zwi­sko lide­ra zespo­łu Marcina Biernata – Makarona. Gitarzysta Muzyki Końca Lata może zro­bić szum „wię­cej niż tygo­dnia”. Nikt daw­no nie pisał tak dobrych tek­stów – peł­nych nawią­zań do Hłaski, T.Love, a nawet Prousta.