Menu Zamknij

Tag: Thin Man

Płyny – Vacatunes

Warszawski zespół kazał cze­kać na swo­ją trze­cią pły­tę pięć lat. Wraca mało zmie­nio­ny. Płyny były i są wiel­bi­cie­la­mi waka­cji, speł­nia­ją się zabra­ne na spon­ta­nicz­ny wyjazd (auto­stop, samo­chód, pociąg) lub zosta­wio­ne na lato w mie­ście (pla­ża nad Wisłą, Skaryszak, podwór­ka klubów).

UL/KR – UL/KR

Pamiętasz Kawałek Kulki? Błażej Król pisał wte­dy: „przez zaci­śnię­te zęby sły­szę wca­le nieźle/całuj się we mnie”. Gorzowski zespół grał żywo, orga­nicz­nie, jak­by roz­sta­wi­li się ze sprzę­tem w two­im poko­ju. Teraz w nowym zespo­le UL/KR (nazwy alter­na­tyw­na: Ulica Krokodyli) Król dekla­mu­je: „Po tak cien­kim lodzie może­my się tyl­ko czołgać”.

Irena – Neonowe obietnice

Regularny pop rock. Ostrzy, kan­cia­ści i lubią­cy grać „dużo” debiu­tan­ci z cza­sem nie­złe poję­cie o melo­dii, har­mo­nii, aran­ża­cji zmie­nia­ją w dosko­na­łe. Z klien­tów pró­bu­ją­cych w cukier­ni róż­nych cia­stek sta­ją się świa­do­my­mi sze­fa­mi kuch­ni ogra­ni­cza­ją­cy­mi licz­bę skład­ni­ków, by stwo­rzyć coś nowego.

Król – Nielot (plus rozmowa z artystą)

Jeden z naj­cie­kaw­szych muzy­ków mło­de­go poko­le­nia Błażej Król po dwóch bar­dzo uda­nych pły­tach nagra­nych w duecie UL/KR („UL/KR” – pły­ta roku 2012 według dzien­ni­ka­rzy „Wyborczej” – oraz „Ament”) zawie­sił dzia­łal­ność zespo­łu i nagrał debiut solo­wy pod wła­snym nazwi­skiem. „Nielot” uka­zał się pierw­sze­go dnia wiosny.

Bobby The Unicorn – Utopia

Jednorożec jest w popkul­tu­rze sym­bo­lem dziew­czę­cych marzeń, a imię Bobby – sym­bo­lem chło­pa­ka z sąsiedz­twa. Utopia – wia­do­mo. „Utopia” w cudzy­sło­wie to tytuł pły­ty nagra­nej w dużym stop­niu samo­dziel­nie i w domu przez miesz­ka­ją­ce­go w Warszawie Dariusza Dąbrowskiego.

Kobiety – Mutanty

Kobiety łamią ser­ca od lat. Gdy Grzegorz Nawrocki pisał naj­ład­niej­sze pio­sen­ki w histo­rii, avant pop jesz­cze wcho­dził po dra­bi­nie na dywan. Wielkim prze­bo­jem, jesz­cze w zło­tych cza­sach radia, był „Marcello”, naj­bar­dziej sło­necz­na, śród­ziem­no­mor­ska pio­sen­ka w ostat­nich dzie­jach pol­skiej muzyki.