Menu Zamknij

Tag: Thin Man

UL/KR – Ament

Pierwsze sekun­dy pły­ty: akord duro­wy zdła­wio­ny w zarod­ku, po krót­kiej ciszy buczą­cy molo­wy. Na „Ament” wię­cej jest jed­nak jasnych stron niż na debiu­tanc­kiej pły­cie UL/KR. Wiatr zmian dmie sta­le i w faj­nym kie­run­ku, ale nie bar­dzo mocno.

Polska z wielkiej płyty

Nakłady płyt lecą na łeb na szy­ję, ale ambit­nej muzy­ki jest w Polsce coraz wię­cej. Nagrania na wyso­kim pozio­mie są nie tyl­ko w wiel­kich skle­pach i dużych radio­sta­cjach. Małe wytwór­nie rosną w siłę – tekst z „Gazety Wyborczej”