Menu Zamknij

Tag: Thrill Jockey

Tortoise – The Catastrophist

Zespół eks­pe­ry­men­tal­no-roc­ko­wy z Chicago nagry­wa moc­no jaz­zo­wy album. Pachnie to ety­kiet­ka­mi z głę­bo­kich lat 90. Tylko że Tortoise przy­by­wa z lat 90. innych od tych, o któ­rych myśli­my zazwy­czaj – dale­ko im do grun­ge­’u, hip-hopu i rap metalu.

Mountains – Centralia

Tytuł temu instru­men­tal­ne­mu albu­mo­wi dała nazwa opusz­czo­ne­go mia­stecz­ka w Pensylwanii. W 1962 r. w miej­sco­wej kopal­ni wybuchł pożar. Trwa do dziś i może potrwać jesz­cze kil­ka­set lat, węgla jest tam pod dostat­kiem. Wydobywające się spod zie­mi tru­ją­ce gazy spra­wi­ły, że licz­ba miesz­kań­ców od lat 80. spa­dła z oko­ło tysią­ca do kilku-kilkunastu.