Menu Zamknij

Tag: Tricky

Tricky – Skilled Mechanics

Tricky pre­zen­tu­je swój nowy ber­liń­ski zespół. Grają m.in. wete­ran sce­ny bri­stol­skiej DJ Milo, kole­ga jesz­cze z lat 80., oraz per­ku­si­sta i woka­li­sta Luke Harris. Śpiewają też Oh Land i naj­lep­sza z ostat­nich współ­pra­cow­nic Francesca Belmonte.

Tricky – Adrian Thaws

Czy Tricky jest Adrianem Thawsem, czy też pło­nie? Odkąd wie­le lat temu opu­ścił Massive Attack, nagrał wie­le płyt nie­złych, spo­ro mar­nych i dwie dosko­na­łe, ale te wyszły jesz­cze w latach 90. Rok temu arty­sta z Bristolu albu­mem „False Idols” wró­cił do „swo­ich” brzmień, nie dał zła­pać się na żad­nym błę­dzie, a dodat­ko­wo nagrał praw­dzi­we przeboje.

Tricky – False Idols

Gdy razem z Massive Attack wszedł na sce­nę na prze­ło­mie lat 80. i 90., był obja­wie­niem. Stworzyli razem kanon trip-hopu, zna­kiem fir­mo­wym Tricky’ego była niska, powol­na melo­re­cy­ta­cja, mrocz­na i tłu­sta elek­tro­ni­ka. Szybko porzu­cił rodzi­my zespół, któ­ry z każ­dym albu­mem jest coraz słab­szy, i zaczął solo­wą karierę.

Sinusoidal – Out Of The Wall

Działo się w mie­ście sto­łecz­nym Warszawie roku 2011. Tricky, usły­szaw­szy na żywo Sinusoidal, po wystę­pie zespo­łu pod­szedł na sło­wo i prze­ga­dał z nimi parę godzin. Ponoć coś z tego będzie, a na razie po małej płyt­ce wro­cław­skie­go duetu przy­szła duża pły­ta. Trudno ucho oderwać.