Menu Zamknij

Tag: Trupa Trupa

Trupa Trupa – Headache

Gdy ma się w skła­dzie uta­len­to­wa­ne­go orga­ni­stę, prze­ste­ry na gita­rach, a tak­że sym­pa­tię do lat 60. w muzy­ce, to łatwo utkwić w prze­wi­dy­wal­nej sty­li­sty­ce. Trójmiejski kwar­tet Trupy Trupa gar­dzi łatwi­zną. Ich trze­cia pły­ta „Headache” jest doj­rza­ła, róż­no­rod­na i peł­na atrak­cyj­nych kom­po­zy­cji (a kla­wi­szo­wiec gry­wa na gitarze).

różni wykonawcy – Nowe idzie od morza 2

Druga część skła­dan­ki opo­wia­da­ją­cej histo­rię naj­now­szą sce­ny trój­miej­skiej i jej oko­lic. Na tę kom­pi­la­cję skła­da się aż 28 utwo­rów tyluż wyko­naw­ców, któ­re podzie­lo­no na dwie pły­ty – jed­ną zaj­mu­ją pro­duk­cje elek­tro­nicz­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne, dru­gą zapeł­ni­ły bar­dziej tra­dy­cyj­ne pio­sen­ki oraz muzy­ka gitarowa.