Menu Zamknij

Tag: Tweedy

Tweedy – Sukierae

Jeff Tweedy 20. rocz­ni­cę dzia­ła­nia swo­je­go zespo­łu Wilco uczcił pły­tą nagra­ną razem ze swym 18-let­nim synem. W wędrów­ce przez moty­wy z histo­rii ame­ry­kań­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej auto­ro­wi przy­dał się zarów­no iPhone, jak i fan­ta­stycz­ne talen­ty kompozytorskie.