Menu Zamknij

Tag: U Know Me

Sonar – Torino

Nietypowy w muzy­ce elek­tro­nicz­nej skład: kie­ru­je nim pro­du­cent Łukasz Stachurko (współ­twór­ca pro­jek­tu Rysy), na per­ku­sji gra Rafał Dutkiewicz, na kla­wi­szach Artur Bogusławski, a śpie­wa Lena Osińska.

Sonar – Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu Warszawa-Śródmieście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wydru­ki tek­stów. Za muzycz­ną kla­sę Sonara odpo­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łukasz Stachurko (tak­że Rysy).

En2ak – Kamikaze Broccoli

Z pośli­zgiem uka­zu­je się winy­lo­wa pły­ta En2aka, wro­cław­skie­go pro­du­cen­ta pio­se­nek zako­twi­czo­nych w mięk­kiej elek­tro­ni­ce i tward­szym hip-hopie. Szkoda było­by ją prze­ga­pić, zwłasz­cza że w sin­glo­wym utwo­rze śpie­wa Paulina Przybysz.

Rysy – Traveler

The Dumplings szy­ku­ją następ­cę ład­ne­go debiu­tu „No Bad Days” (2014), ale ich woka­list­ka Justyna Święs nie próż­nu­je. Po kil­ku utwo­rach zaśpie­wa­nych z Fiszem i Emade współ­pra­cu­je teraz z pro­du­cen­ta­mi Wojtkiem Urbańskim i Łukasza Stachurko (Sonar Soulem).