Menu Zamknij

Tag: UK

Wild Beasts – Boy King

O ile „Present Tense”, poprzed­ni album Wild Beasts, opo­wia­dał o życiu onli­ne, o tyle pią­ta pły­ta Brytyjczyków mówi o sek­su­al­no­ści i wzor­cach męsko­ści. Jej brzmie­nie spo­ro zawdzię­cza czer­pią­ce­mu z disco i soulu popo­wi sprzed trzech-czte­rech dekad.

Metronomy – Summer 08

Co się wyda­rzy­ło latem 2008 r.? Metronomy nagry­wa­ło bar­dzo póź­niej chwa­lo­ną impre­zo­wą pły­tę „Nights Out”. Od tam­tej pory pro­jekt Josepha Mounta skrę­cił na parę lat w stro­nę pio­se­nek psy­cho­de­licz­nych i gita­ro­wych. Teraz wra­ca z pły­tą sen­ty­men­tal­ną, zbyt wcze­śnie tęsk­nią­cą do ery tęsk­no­ty za elek­tro­ni­ką lat 80.

Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One More Time, With Feeling” był poka­zy­wa­ny w kinach tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Skeleton Tree” pozna­łem pio­sen­ki, zoba­czy­łem czar­no-bia­ły doku­ment i Cave’a radzą­ce­go sobie po śmier­ci syna.

Haelos – Full Circle

To nagra­nie brzmi jak kom­bi­na­cja cze­goś daw­ne­go ze świe­żym, przy czym to daw­ne zaj­mu­je bar­dziej pocze­sne miej­sce. Londyńskie trio Haelos nawią­zu­je do muzy­ki prze­ło­mu lat 80. i 90., zwłasz­cza do bri­stol­skich grup Massive Attack i Portishead czy do DJ Shadowa. Wplata się w to orga­nicz­ny, pełen spo­koj­nych syn­te­za­to­rów styl Moby’ego.