Menu Zamknij

Tag: UK

East India Youth – Culture of Volume

Ta okład­ka to waria­cja na temat „Low” Bowiego. Różni się tym, że widocz­ny na niej męż­czy­zna poka­zu­je twarz i ma zwy­kłe, nud­ne ubra­nie zamiast kosmicz­ne­go kostiu­mu. Album East India Youth, choć do naj­bar­dziej efek­tow­nych pro­duk­cji nie nale­ży, to z pew­no­ścią nada­je się na pół­kę „Ambitne” czy raczej „Uwaga! Ambitne”.

Lonelady – Hinterland

Za tym nie­wyj­ścio­wym szyl­dem stoi woka­list­ka i gita­rzyst­ka Julie Ann Campbell. Pierwszy album „Nerve Up” wyda­ła w 2010 r. (ku ucie­sze Paula Morleya, pro­mi­nent­ne­go dzien­ni­ka­rza i mene­dże­ra). Rok póź­niej nagra­ła „Psychic Life” z Keithem Levene’em oraz Jah Wobble, były­mi muzy­ka­mi PiL.

Wire – Wire

Działający od 1976 r. zespół zaczy­nał w cza­sie rewo­lu­cji pun­ko­wej, ale od same­go począt­ku chciał znacz­nie wię­cej. W pierw­szych latach stwo­rzył kla­sycz­ne albu­my, jak mini­ma­li­stycz­ne post­pun­ko­we „Pink Flag” czy wzbo­ga­co­ne syn­te­za­to­ra­mi, zawie­ra­ją­ce bar­dziej roz­bu­do­wa­ne utwo­ry „154”. „Wire” to już 13. album lon­dyń­skie­go kwartetu.

Sister Wood – Language Barriers

Jak Marcin Pryt z 19 Wiosen wie­rzę w świat bez gra­nic, nie­za­kre­ślo­ny cyr­klem. Zespół Sister Wood uro­dził się w Londynie, śpie­wa per­fek­cyj­ną angielsz­czy­zną, ale pły­tę wydał w Polsce – w skła­dzie jest per­ku­si­sta Łukasz Moskal, gra­ją­cy też na basie muzyk Nosowskiej oraz Zakopower.

Laura Marling – Short Movie

Klasyfikuje się ją jako artyst­kę fol­kroc­ko­wą. Najbardziej lubię w Laurze Marling to, że jest jej rów­nie dale­ko do nowe­go fol­ku w zna­cze­niu poko­le­nia nagry­wa­ją­ce­go deli­kat­ne utwo­ry w zaci­szu miesz­kań w wie­żow­cach, co do praw­dzi­wie korzen­ne­go, ludo­we­go gra­nia. Ona tyl­ko gra na gita­rze, śpie­wa i pisze świet­ne piosenki.