Menu Zamknij

Tag: UL/KR

Kobieta z Wydm – Bental

Nowy zespół Błażeja Króla. Kiedyś twór­ca gita­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Płyty Roku „Wyborczej” za debiut duetu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez nazwi­ska, ale z nowy­mi, mrocz­ny­mi i trans­owy­mi piosenkami.

UL/KR – UL/KR

Pamiętasz Kawałek Kulki? Błażej Król pisał wte­dy: „przez zaci­śnię­te zęby sły­szę wca­le nieźle/całuj się we mnie”. Gorzowski zespół grał żywo, orga­nicz­nie, jak­by roz­sta­wi­li się ze sprzę­tem w two­im poko­ju. Teraz w nowym zespo­le UL/KR (nazwy alter­na­tyw­na: Ulica Krokodyli) Król dekla­mu­je: „Po tak cien­kim lodzie może­my się tyl­ko czołgać”.

UL/KR – Ament

Pierwsze sekun­dy pły­ty: akord duro­wy zdła­wio­ny w zarod­ku, po krót­kiej ciszy buczą­cy molo­wy. Na „Ament” wię­cej jest jed­nak jasnych stron niż na debiu­tanc­kiej pły­cie UL/KR. Wiatr zmian dmie sta­le i w faj­nym kie­run­ku, ale nie bar­dzo mocno.