Menu Zamknij

Tag: Unknown Mortal Orchestra

Unknown Mortal Orchestra – Multi-Love

W Polsce roz­ryw­ko­we lata 70. wra­ca­ją odmie­nio­ne, ale z pod­kre­śle­niem wpły­wu wiel­kich tam­tych lat (vide „Przelot” Ptaków). W Stanach ina­czej, mło­dzi arty­ści od sta­rych bio­rą niby tyl­ko instru­men­ty, ale wycho­dzi im muzy­ka nie­źle zadłu­żo­na u daw­nych mistrzów.