Menu Zamknij

Tag: Unzipped Fly

Banda Nella Nebbia – Banda Nella Nebbia

Płyta zaczy­na się od bul­go­czą­ce­go rif­fu elek­trycz­ne­go basu, do któ­re­go pręd­ko dołą­cza­ją instru­men­ty per­ku­syj­ne, stru­no­we i dęte. Polski skład dowo­dzo­ny przez cha­ry­zma­tycz­ne­go Litwina Franciszka Szpilmana two­rzą muzy­cy z Warszawy i Sejn, ale pole dzia­łań jest szer­sze, ten wschód Europy się­ga dale­ko na południe.

Wojtek Traczyk – Dziękuję, dobrze

To zaska­ku­ją­ce, z jaką lek­ko­ścią autor uda­nej pły­ty z impro­wi­za­cja­mi na kon­tra­bas solo prze­szedł do nagry­wa­nia uczci­wych pio­se­nek ze sło­wa­mi i refre­na­mi. Zarówno te pod­bi­te syn­te­za­to­rem, jak i te opar­te na kame­ral­nej aku­sty­ce wypa­da­ją przekonująco.

Neurasja – Neurasja

Płytę zaczy­na solo woka­list­ka imie­niem Asja. Długą fra­zą opo­wia­da o prze­mie­rza­niu „tego, co za nami i przed nami”. Wokaliza. Po minu­cie wcho­dzą rzad­kie, cier­pli­we ude­rze­nia per­ku­sji, szarp­nię­cia kon­tra­ba­su. Hipnotyczne, ale scho­wa­ne i przez to bar­dziej intrygujące.