Menu Zamknij

Tag: Virgin

Laura Marling – Short Movie

Klasyfikuje się ją jako artyst­kę fol­kroc­ko­wą. Najbardziej lubię w Laurze Marling to, że jest jej rów­nie dale­ko do nowe­go fol­ku w zna­cze­niu poko­le­nia nagry­wa­ją­ce­go deli­kat­ne utwo­ry w zaci­szu miesz­kań w wie­żow­cach, co do praw­dzi­wie korzen­ne­go, ludo­we­go gra­nia. Ona tyl­ko gra na gita­rze, śpie­wa i pisze świet­ne piosenki.

Laura Marling – Once I Was An Eagle

Nie do wia­ry, że ta Brytyjka ma 23 lata. Jej czwar­ta pły­ta jest zachwy­ca­ją­ca, bar­dzo doj­rza­ła i moc­na. Gitarą aku­stycz­ną i gło­sem, przede wszyst­kim gło­sem Laura Marling poka­zu­je, jak łączy się w muzy­ce szcze­rość „aż do krwi” i mądre sło­wa z wyśru­bo­wa­nym pozio­mem kompozytorskim.