Menu Zamknij

Tag: Warner Music

Xxanaxx – Fwrd

Elektroniczny duet Klaudii Szafrańskiej i Michała Wasilewskiego rów­ne dwa lata po debiu­tanc­kiej pły­cie chce dołą­czyć do eks­tra­kla­sy popu. Stąd nie­unik­nio­ne zda­niem wiel­kich wytwór­ni przej­ście na język pol­ski – w przy­pad­ku Xxanaxxu nie­po­trzeb­ne, bo Szafrańska ma dobry, natu­ral­ny angiel­ski, ale sku­tecz­ne, bo czte­ry pol­skie pio­sen­ki nale­żą do naj­lep­szych na płycie.

Warszawskie Combo Taneczne – Dancing, salon, ulica

Drugie wyda­nie listy sto­łecz­nych prze­bo­jów epo­ki ban­dżo­li i man­do­li­ny. Siedmioosobowy zespół począ­tek bie­rze z podwó­rek naj­star­szych dziel­nic, a szla­gie­ry – już nie tyl­ko lokal­ne – wyko­nu­je jak naj­bli­żej ory­gi­na­łów, przede wszyst­kim w sen­sie emo­cji, w dru­giej kolej­no­ści brzmie­nia i sty­lu gry.

Shy Albatross – Woman Blue

Gwiazdorska pły­ta, z tym że dla każ­de­go gwiaz­dą będzie kto inny. Śpiewa Natalia Przybysz, wiel­ki blu­eso­wo-roc­ko­wy głos, któ­re­go pierw­szym kro­kiem w chmu­rach były r’n’b i hip-hop. Na gita­rze gra arcy­mistrz nowej muzy­ki żydow­skiej, krą­żą­cy od Afryki do kla­sy­ki eru­dy­ta i zna­ko­mi­ty tech­nik Raphael Rogiński.