Menu Zamknij

Tag: Warner Music

Olivia Anna Livki – Strangelivv

Mocny powrót uro­dzo­nej w Opolu miesz­kan­ki Berlina. Drugą pły­tę Olivii Anny Livki wspar­li finan­so­wo fani i choć wydaw­cą jest duży kon­cern, brzmie­nie artyst­ki wyda­je się wręcz gęst­sze i tward­sze. To dziew­czy­na z moc­nym gło­sem, gra­ją­ca na gita­rze baso­wej ostre rif­fy i lubią­ca moc­ne, afry­kań­skie rytmy.

Girl & Nervous Guy – Shake The Tree

Za tę pły­tę o tytu­le bliź­nia­czo podob­nym do zbio­ru prze­bo­jów Petera Gabriela („Shake The Tree” wzię­ło się z indiań­skie­go przy­sło­wia o cier­pli­wo­ści) odpo­wia­da nowy zespół zło­żo­ny z muzy­ków dobrze już zna­nych. Śpiewa Patrycja Hefczyńska, daw­niej w Öszibarack, a gra gita­rzy­sta Marcin „Cinass” Kowalski z Cool Kids Of Death.

Curtis Mayfield – Curtis

W 2005 roku Kanye West się­gnął po hit Curtisa Mayfielda „Move On Up”. Zerżnął go w cało­ści, lek­ko spo­wol­nił i z sobie wła­ści­wym wdzię­kiem wta­ra­ba­nił się na pierw­szy plan. Dzięki melo­dii z roku 1970 Kanye mógł dla Pameli Anderson prze­le­cieć nad kanio­nem w tele­dy­sku do swo­je­go „Touch The Sky”.