Menu Zamknij

Tag: Warner

Łąki Łan – Syntonia

W kar­na­wa­ło­wy, impre­zo­wy czas taka pły­ta jak „Syntonia” Łąki Łan jest nie­odzow­na. Można przy niej sza­leć, tań­czyć, doka­zy­wać, a jeśli tak jak muzy­cy wsko­czy­my w kostium owa­da – pozo­stać przy tym nierozpoznanym.

The Flaming Lips – With A Little Help From My Fwends

Beatlesowska „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” od lat zbie­ra (np. od „Rolling Stone’a”) tytu­ły pły­ty wszech cza­sów. Nie potrze­bu­je prze­ró­bek ani wydo­by­wa­nia jej z zapo­mnie­nia, w któ­rym nie jest. Takie drob­nost­ki nigdy nie prze­szka­dza­ły Wayne’owi Coyne’owi, lide­ro­wi The Flaming Lips, w tzw. mie­rze­niu się z legendą.

Fair Weather Friends – Hurricane Days

Odważny debiut kwar­te­tu z Czeladzi zna­ne­go z hitu „Fortune Player”. Zespół przy­pły­nął do słu­cha­czy na tej fali co nasto­lat­ki z The Dumplings czy wcze­śniej łódz­kie trio Kamp! Warto wyło­wić „Hurricane Days” z mno­go­ści elek­tro­nicz­nych płyt, bo pierw­sza pły­ta Fair Weather Friends jest peł­na kapi­tal­nych piosenek.