Menu Zamknij

Tag: Warpaint

Warpaint – Heads Up

Na trze­ciej pły­cie arty­sta powi­nien nie tyl­ko potwier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś nowe­go. Gorąco przy­ję­te dwa pierw­sze albu­my Warpaint, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los Angeles, wyso­ko zawie­si­ły poprzeczkę.