Menu Zamknij

Tag: Warszawskie Combo Taneczne

Warszawskie Combo Taneczne – Dancing, salon, ulica

Drugie wyda­nie listy sto­łecz­nych prze­bo­jów epo­ki ban­dżo­li i man­do­li­ny. Siedmioosobowy zespół począ­tek bie­rze z podwó­rek naj­star­szych dziel­nic, a szla­gie­ry – już nie tyl­ko lokal­ne – wyko­nu­je jak naj­bli­żej ory­gi­na­łów, przede wszyst­kim w sen­sie emo­cji, w dru­giej kolej­no­ści brzmie­nia i sty­lu gry.