Menu Zamknij

Tag: We Draw A

We Draw A – Moments

Oto debiu­tanc­ką pły­tą, po kil­ku latach kon­cer­tów i dwóch epkach, wypo­wia­da się nowa siła pol­skiej elek­tro­ni­ki – duet We Draw A. Poza sce­ną Piotr Lewandowski (daw­niej Indigo Tree) i Radek Krzyżanowski (nadal Kamp!) mało mówią o swo­jej pra­cy, zosta­wia­jąc miej­sce dla słuchania.

We Draw A – Glimpse + Whirls

Polska sce­na deli­kat­nej i prze­bo­jo­wej elek­tro­ni­ki jest coraz moc­niej­sza. Po uda­nych, dłu­go ocze­ki­wa­nych pły­to­wych debiu­tach Kamp! i Rebeki przy­szedł czas na następ­ny album z Brennnessel wyda­ny na pły­cie kom­pak­to­wej – We Draw A. Zmieszczono na nim dwie zeszło­rocz­ne epki, wyda­ne wcze­śniej w for­mie pli­ków z dźwię­ka­mi, plus remik­sy – w sumie dzie­sięć utworów.