Menu Zamknij

Tag: WIDT

WIDT – WIDT

Płyta kom­pak­to­wa i DVD. Na pierw­szy ogień musi iść film. WIDT to kolek­tyw stwo­rzo­ny przez sio­stry: Antonina Nowacka śpie­wa (też w duecie ANRS i z zespo­łem kIRk) i odpo­wia­da za muzy­kę, Bogumiła Piotrowska – za gene­ro­wa­ne na żywo wizu­ali­za­cje. W zeszłym roku wyda­ły mate­riał na kase­cie VHS.