Menu Zamknij

Tag: Wieże Fabryk

Wieże Fabryk – Cel i światło

Trzy lata temu, po dzie­się­ciu latach dzia­łal­no­ści, Wieże Fabryk dały się namó­wić na pierw­szy ofi­cjal­ny fono­gram – pły­tę „Dym”. Teraz uka­zał się dru­gi ich album, a po dro­dze była jesz­cze winy­lo­wa edy­cja demów­ki z począt­ków dzia­łal­no­ści i dwa single.