Menu Zamknij

Tag: Wild Books

Wild Books – 2

Już nie chce mi się powta­rzać, że Wild Books jest zespo­łem wybit­nym, gra­ją­cym prze­pięk­ną muzy­kę. Nowa pły­ta jest krót­ka – w sam raz, zawie­ra trzy utwo­ry bar­dzo krót­kie i trzy dłuż­sze. W glo­rii prze­ste­rów, w huku sto­py i stud­ni, w nie­zro­zu­mia­łych sło­wach odnaj­du­ję kla­syk roku 2017.

Benjamin Booker – Benjamin Booker

Serwis Examiner.com twier­dzi, że jeste­śmy świad­ka­mi naro­dzin gwiaz­dy punk roc­ka. Znajduję fil­mik „Watch Benjamin Booker rock the shit out of Conan” (cho­dzi o Conana O’Briena pre­zen­tu­ją­ce­go w swo­im pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym mło­dych muzy­ków). Młody arty­sta jest rekla­mo­wa­ny jako ciem­no­skó­ry Jack White.

Wild Books – Wild Books

Kolejny wyskok war­szaw­skiej sce­ny roc­kan­drol­lo­wej tym razem wyda­ny – pech tak chciał? – przez wytwór­nię kra­kow­ską, na pły­cie i zie­lo­nej kase­cie. Wild Books to duet zło­żo­ny z istot­nych posta­ci sto­łecz­ne­go życia noc­ne­go, per­ku­si­sty Karola Czerniakiewicza i gita­rzy­sty Grzegorza Wiernickiego.