Menu Zamknij

Tag: Wire

Wire – Wire

Działający od 1976 r. zespół zaczy­nał w cza­sie rewo­lu­cji pun­ko­wej, ale od same­go począt­ku chciał znacz­nie wię­cej. W pierw­szych latach stwo­rzył kla­sycz­ne albu­my, jak mini­ma­li­stycz­ne post­pun­ko­we „Pink Flag” czy wzbo­ga­co­ne syn­te­za­to­ra­mi, zawie­ra­ją­ce bar­dziej roz­bu­do­wa­ne utwo­ry „154”. „Wire” to już 13. album lon­dyń­skie­go kwartetu.