Menu Zamknij

Tag: Wojciech Bąkowski

Wojciech Bąkowski – Telegaz

Na nowej pły­cie „Telegaz” Wojciech Stanisław Bąkowski jest zmę­czo­ny. Niechętnie pisze tek­sty, nie­chęt­nie je wygła­sza. Dzięki pil­nej eks­plo­ra­cji muzycz­nych śmiet­nisk dru­gi solo­wy album daw­ne­go woka­li­sty Niwei jest jed­nak bar­dzo błyskotliwy.

Wojciech Bąkowski – Kształt

Czy za pły­tę moż­na dostać Nike? Bąkowski – arty­sta wizu­al­ny, poeta i muzyk – to brat nomi­no­wa­ne­go w tym roku Sieńczyka. Brzydkie czerń, biel i pik­sel, zbli­że­nia Bąkowskiego uzu­peł­nia­ją się jak yin i yang z brzyd­kim kolo­rem i dale­ki­mi pla­na­mi Sieńczyka.