Menu Zamknij

Tag: Wojtek Traczyk

Wojtek Traczyk – Dziękuję, dobrze

To zaska­ku­ją­ce, z jaką lek­ko­ścią autor uda­nej pły­ty z impro­wi­za­cja­mi na kon­tra­bas solo prze­szedł do nagry­wa­nia uczci­wych pio­se­nek ze sło­wa­mi i refre­na­mi. Zarówno te pod­bi­te syn­te­za­to­rem, jak i te opar­te na kame­ral­nej aku­sty­ce wypa­da­ją przekonująco.

Gaba Kulka – The Escapist

Finalistka Nagrody Nike Patrycja Pustkowiak uwa­ża, że ksią­żek nie powin­ni pisać ludzie przed trzy­dziest­ką. Coś podob­ne­go odczu­wam czę­sto w sto­sun­ku do muzy­ki. Po zeszło­rocz­nym albu­mie z prze­rób­ka­mi cudzych pio­se­nek Gaba Kulka wra­ca z pierw­szym autor­skim mate­ria­łem wyda­nym po trzydziestce.