Menu Zamknij

Tag: Woman's Hour

Woman’s Hour – Conversations

Objawienie. Jedna z naj­lep­szych płyt, o jakie otar­łem się tego roku. „Conversations” ma wiel­ką kla­sę, nie daje ode­tchnąć mię­dzy prze­bo­ja­mi uło­żo­ny­mi na tej pły­cie jeden za dru­gim, od począt­ku do koń­ca. Popowe, powol­ne pio­sen­ki Woman’s Hour tra­fia­ją pro­sto w ser­ce i w to miej­sce w mózgu, któ­re odpo­wia­da za zapa­mię­ty­wa­nie melodii.