Menu Zamknij

Tag: Wovoka

Tajny – Tajny

Przyjemna zale­głość. Zespół Tajny skom­ple­to­wa­ła basist­ka Małgorzata Tekiel (wie­ki temu w świet­nej kape­li Będzie Dobrze, póź­niej w Pudelsach) na potrze­by dzie­ła „Nowy Tajny Detektyw”. Jego czę­ścia­mi są rów­nież blog, wysta­wa, a w kom­ple­cie do pły­ty jest gazeta.

Wovoka – Sevastopolis

Dwa lata temu ten war­szaw­ski kwar­tet miał napraw­dę kró­lew­skie wej­ście. Lider zespo­łu, gita­ro­wy poszu­ki­wacz Raphael Rogiński się­gnął po spi­ri­tu­als, tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pie­śni, z reper­tu­aru Blind Williego Johnsona, by tro­pić powią­za­nia mię­dzy pier­wot­nym śpie­wem, blu­esem a muzy­ką Papuasów.