Menu Zamknij

Tag: wydanie własne

L.A.S. – Mieszany

Znakomite kom­po­zy­cje w muzy­ce pop to coś, cze­go na pol­skiej sce­nie wciąż jest za mało. „Mieszanego” słu­cha się z przy­jem­no­ścią. Szkoda tyl­ko, że do pozio­mu muzy­ki nie dostro­iły się tek­sty piosenek.

George Dorn Screams – Spacja kosmiczna

Ładnie wyda­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych zespo­łów pol­skich lat gita­ro­wych. George Dorn Screams gra od ponad deka­dy i jest obec­nie w trak­cie dru­gie­go życia. Po trzech albu­mach śpie­wa­nych przez Magdę Powalisz po angiel­sku „Ostatni dzień” z 2014 r. roz­po­czął okres pol­ski George Dorn Screams.

Chance The Rapper – Coloring Book

Chance The Rapper i Kanye West sta­le są porów­ny­wa­ni. Obaj z Chicago, rapo­wa­li nawza­jem na swo­ich pły­tach. 23-let­ni Chance nie dał się sku­sić żad­nej wytwór­ni, dłu­go wycze­ki­wa­ny trze­ci mixta­pe „Coloring Book” wydał sam, orga­ni­zu­jąc pre­mie­rę przy­po­mi­na­ją­cą szkol­ną wyciecz­kę (auto­bu­sy, sło­dy­cze, radość).

Ocean Of Noise – Still In A Dream

Tytuł może się koja­rzyć z My Bloody Valentine, ale dru­ga pły­ta Ocean Of Noise jest dużo łagod­niej­sza niż pro­duk­cje zespo­łu Kevina Shieldsa. Na „Still In A Dream” skła­da­ją się melo­dyj­ne utwo­ry zaaran­żo­wa­ne przej­rzy­ście na gita­rę, bas, per­ku­sje, kla­wi­sze, per­ku­sjo­na­lia. Pasowałoby do fil­mu, pro­si się o teledyski.