Menu Zamknij

Tag: wydanie własne

Małe Instrumenty – Walce w walce

Grupa wro­cław­skich kolek­cjo­ne­rów małych i nie­ty­po­wych instru­men­tów oraz budow­ni­czych tako­wych liczy na tej pły­cie sześć osób (plus goście). O co wal­czą na „Walcach w wal­ce”? O to, żeby nie być błęd­nie koja­rzo­ny­mi z muzy­ką dla dzie­ci i z wido­wi­skiem. Nawet jeśli świet­nie się ich oglą­da, to są muzy­ka­mi, kom­po­zy­to­ra­mi – do słuchania.

Drekoty – Trafostacja (II)

Kilka pio­se­nek naj­cie­kaw­sze­go nowe­go zespo­łu moż­na kupić za cenę her­ba­ty z cytry­ną. Drekoty spa­dły z nie­ba. W roli głów­nej Ola Rzepka, per­ku­sist­ka zna­na ze skła­dów Budynia z Pogodno i Wojtka Kucharczyka (pro­du­cent tych nagrań). Do tego Magda Turłaj „Karotka”, moc­ny punkt gorzow­skich skła­dów (Kawałek Kulki), i Zosz Chabiera.

Bubble Pie – Bathroom Stories

Bubble Pie, debiu­tan­ci z Krakowa, mają w CV występ przed NoMeansNo. Grają momen­ta­mi jak pol­skie Kristen albo zespo­ły Kuby Ziołka (Ed Wood, Tin Pan Alley, George Dorn Screams), zaha­cza­ją nawet o Melvins. I lata 60., gdy muzy­ka się po pro­stu dzia­ła, instru­men­ty grały.

Rebeka – Breath EP

Nowe wydaw­nic­two auto­rów pol­skiej pły­ty roku 2013. O ile jed­nak na debiu­cie duet Rebeka celo­wał w pio­sen­ki, prze­bo­je par­kie­tów, o tyle teraz sta­wia na ory­gi­nal­ne brzmie­nia. „Breath” zaczy­na się zna­mien­ny­mi sło­wa­mi: „I’m changing”.

Sutari – Wiano

Debiut żeń­skie­go tria z wła­snym pomy­słem na ludo­we pio­sen­ki. Nic prze­sad­nie sza­lo­ne­go – ogrom­na więk­szość tek­stów i melo­dii to ory­gi­na­ły – ale już tą pierw­szą pły­tą Sutari zaj­mu­ją wła­sne, odręb­ne miej­sce na sce­nie fol­ko­wej. „Wiano” to hołd zarów­no dla muzy­ki wiej­skiej, jak i jej bada­czy, ale słu­cha się tego albu­mu jak współ­cze­snej muzy­ki popularnej.