Menu Zamknij

Tag: wydanie własne

Towary Zastępcze – Długa przerwa

Najpierw jest mło­dość, potem tyl­ko śmierć. Od tytu­łu, przez treść słow­ną i muzycz­ną, po spo­sób wyda­nia albu­mu – trze­ci album Towarów Zastępczych jest opo­wie­ścią o zakoń­czo­nym (czy­li utra­co­nym) dora­sta­niu. Chłonie się świat nie wia­do­mo po co ani kosz­tem cze­go, a opo­wia­dać moż­na dopie­ro wte­dy, gdy prze­sta­nie się chłonąć.