Menu Zamknij

Tag: wydanie własne

Trupa Trupa – LP

O umie­ra­niu w Gdańsku i zabie­gach wokół. Trudno opi­sać ten album bez haseł Ścianka czy The Doors. Trupa Trupa pod­łą­cza orga­ny i w pół godzi­ny poka­zu­je, co ze sta­rej dobrej psy­cho­de­lii lat 60. i 70. zosta­ło dziś.

Pomorzanie – Mocne uderzenie

O mały figiel prze­ga­pi­li­by­śmy debiu­tanc­ką epkę Pomorzan. Nie wol­no. Ta nazwa nie myli – szcze­ci­nia­nie robią dra­pież­ny, hała­śli­wy big­bit rodem z lat 60., cza­sów, gdy na całym świe­cie mło­dzież łapa­ła za gita­ry, by grać rock and rolla.

Artybishops – Taste The Artybishops

Elektroniczno-fun­ko­wo-popo­wy skład Artybishops prze­sta­je być war­szaw­ską cie­ka­wost­ką i zdo­by­wa coraz wię­cej fanów nie tyl­ko poza adre­sem 11 Listopada 22, ale rów­nież poza sto­li­cą. W sierp­niu zagra­ją na festi­wa­lu w Jarocinie. Nakład wyda­nej na wła­sny koszt płyt­ki był zde­cy­do­wa­nie za mały, ale... KRMP ją ma.