Menu Zamknij

Tag: Wydźwięk

Karolina Cicha & Shafqat Ali Khan – Poland – Pakistan. Music Without Borders

Po pły­tach z muzy­ką daw­ne­go Podlasia – „Wieloma języ­ka­mi” i „Jidyszland” – Karolinę Cichą zno­si do Azji. W nie­wy­szu­ka­nym tytu­le cho­dzi o pozor­nie odle­głe od sie­bie spo­so­by śpie­wa­nia i gra­nia, języ­ki, muzycz­ne ska­le. Dla mnie istot­ne jest jesz­cze coś. Ród Shafqata Ali Khana para się śpie­wem od co naj­mniej 500 lat.

Karolina Cicha – Miękkie maszyny

Biegła w Różewiczu i war­szaw­skich duetach Karolina Cicha ma nowy, w peł­ni autor­ski mate­riał. Jej głos jest wyko­rzy­sta­ny (i nagra­ny) feno­me­nal­nie. Słychać każ­de sło­wo, sły­chać każ­dy zakręt. Oddech. Po aktor­sku Cicha (zwią­za­na przez kil­ka lat z Gardzienicami) odda­je roz­pi­sa­ne wcze­śniej emocje.