Menu Zamknij

Tag: Wytwórnia Krajowa

Milcz Serce – Mota

Od wyda­nia albu­mu „Nawyki/kolizje” minął rok. Na tam­tej pły­cie, dobrze prze­my­śla­nej i świet­nie zagra­nej, pomi­nę­li prze­bo­jo­we sin­gle, wole­li stwo­rzyć cało­ścio­wą histo­rię. Teraz jest ina­czej, talent zespo­łu do wcho­dzą­cych w gło­wę melo­dii trium­fu­je na „Mocie” (ślą­ski odpo­wied­nik ćmy).

Furia Futrzaków – Kalejdoskop EP

Elektroniczny pop z momen­ta­mi nade­kspre­syj­ną woka­list­ką Kingą Miśkiewicz. To żona Michała Hoffmanna, lide­ra Afro Kolektywu – nale­ży zazna­czyć, że jej śpie­wa­nie przy­cho­dzi ze znacz­nie więk­szą łatwo­ścią. Teksty rów­nież są napi­sa­ne lżej­szą ręką, co pasu­je do eks­pre­sji Furii Futrzaków.

Łagodna Pianka – Najmniejsze przeboje

Debiut mło­de­go zespo­łu z małej miej­sco­wo­ści na Podkarpaciu. Zanim jesz­cze go nagra­li, na wspól­ną tra­sę ze Strachami na Lachy zapro­sił ich Grabaż. Nie dali pla­my. Prosty roc­ko­wy kwar­tet z cie­ka­wym, pew­nym woka­lem Piotra Jabłońskiego i uta­len­to­wa­nym kla­wi­szow­cem Marcinem Dyłą.

Polska z wielkiej płyty

Nakłady płyt lecą na łeb na szy­ję, ale ambit­nej muzy­ki jest w Polsce coraz wię­cej. Nagrania na wyso­kim pozio­mie są nie tyl­ko w wiel­kich skle­pach i dużych radio­sta­cjach. Małe wytwór­nie rosną w siłę – tekst z „Gazety Wyborczej”

Nerwowe Wakacje – Polish Rock

Od lat ocze­ki­wa­ny debiut zespo­łu-ozdo­by dru­giej radio­wej skła­dan­ki „Offensywa” (z pio­sen­ką „Ola boi się spać”). Doświadczona eki­pa – mik­stu­ra The Car Is On Fire z Afro Kolektywem i Kolorofonem – raczej nie mogła się wyło­żyć. Zwłaszcza gdy­by zagra­ła fun­ky. Zagrała jed­nak coś zupeł­nie inne­go, nie­ty­po­we­go, bio­rąc pod uwa­gę kie­run­ki dzia­łań muzy­ków w macie­rzy­stych zespołach.